اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا:دزیان
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۴۰ عدد (۸۰ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۹۶ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:اسفند ۸۴
کلکتورهای این سیستم بر روی بام مسجد جنب حمام نصب شده است