اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:حمام خورشیدی روستای صدخرو
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۶۴ عدد (۱۲۸ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۵۲ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:مرداد۸۵
کلکتورهای این سیستم بر روی بام حسینه مجاور حمام نصب شده است