اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان سمنان شهرستان شاهرود روستا قلعه بالا
نوع سیستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۴۲ عدد (۸۴ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۰۰ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:تیر ۸۵