حمام خورشیدی روستای مزج

اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: مزج
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۴۸ عدد (۹۶ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۱۵ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:فروردین۸۶
کلکتورهای این سیستم بر روی بام مسجد جنب حمام نصب شده است