اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: یزد– شهرستان: اردکان – روستا: مزرعه آقا
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۲۱ عدد (۴۲ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۵۰ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:اسفند ۸۴