حمام خورشیدی روستای کردآباد

اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان: سمنان– شهرستان: شاهرود – روستا: کردآباد
نوع سیستم:پمپدار – Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۸۴ عدد (۱۶۸ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۲۰۰ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:تیر ۸۵