اطلاعات تکمیلی
کارفرما:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
محل نصب سیستم:استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار شهر داورزن
نوع سیستم:پمپدار Drain back( بدون نیاز به ضدیخ)
تعداد کلکتور:۶۳ عدد (۱۲۶ مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت سیستم:۱۵۰ نفر آبگرم در روز
تاریخ نصب:آذر ۸۵