مدرسه-استان سمنان

اطلاعات تکمیلی

محل نصب سیستم:استان سمنان – شهرستان : گرمسار
نوع سیسستم:پمپدار
تعداد کلکتورها:۲عدد(۴مترمربع سطح جاذب)
ظرفیت مخزن:۲۵۰لیتر آب گرم در روز
سال نصب:۹۲