منزل شخصی -تهران

اطلاعات تکمیلی

محل نصب سیستم:استان: تهران – شهرستان: تهران
نوع سیسستم:پمپدار
تعداد کلکتورها:۱۲عدد ( ۲۴متر مربع سطح جاذب)
ظرفیت مخزن:پیشگرم موتورخانه
سال نصب:۹۲