پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه ابتدایی

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه ابتدایی اردوگاه استان سمنان