پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه راهنمایی

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه راهنمایی اردوگاه استان سمنان