دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دریاچه گهر

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی سپید دشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی پل دختر

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی نور آباد

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دورود