دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی رشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه رشت

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه راهنمایی

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی مدرسه ابتدایی

دی ۲, ۱۳۹۸

پروژه آبگرمکن خورشیدی دریاچه گهر