ارتباط با ما

شرکت سولارکار مهر  - عرضه کننده انرژی های تجدید پذیر
آدرس: سمنان، شهرک صنعتی، انتهای خیابان صنعت، شرکت سولارکار
کدپستی: 29 99 16 35 35

مکاتبات: سمنان، صندوق پستی 1169-35155
تلفن (پنج رقمی): 31703-023
نمابر: 46 30 65 33 - 023