سازه های مناسب جهت اجرا بر روی زمین مسطح

سازه های دو ردیفه

2x2

list item image

دو ردیف، هر ردیف 2 پنل = تا 4 پنل

2x3

list item image

دو ردیف، هر ردیف 3 پنل = تا 6 پنل

2x4

list item image

دو ردیف، هر ردیف 4 پنل = تا 8 پنل

10 پنل = 2x5

list item image

دو ردیف، هر ردیف 5 پنل

12 پنل = 2x6

list item image

دو ردیف، هر ردیف 6 پنل

14 پنل = 2x7

list item image

دو ردیف، هر ردیف 7 پنل

16 پنل = 2x8

list item image

دو ردیف، هر ردیف 8 پنل

سازه های نیروگاهی شرکت سولارکار از پروفیل های استاندارد طراحی و ساخته می شوند. کلیه المانها پس از تولید به روش گالوانیزه گرم پوشش داده می شوند. 

طراحی به گونه ای است که در محل نصب نیاز به هیچگونه سوراخ کاری و برش کاری نباشد. 

کلیه سازه ها دارای محاسبات استاتیکی و دینامیکی و مقاومت در مقابل باد هستند.

​​​​​​​فوندانسیون مورد نیاز برای سازه ها، متناسب با شرایط پروژه طراحی و ارائه می گردد.