استخرهای خورشیدی

​گرمایش استخرها انرژی زیادی مصرف می کنند. انرژی خورشیدی می تواند سهم زیادی از این انرژی را تامین نماید. البته باید توجه شود که انرژی خورشیدی نمی تواند به تنهایی در تمام طول سال تامین کننده آب گرم با دمای بالا باشد.
دمای مطلوب برای استخرهای شنا بین 25 تا 28 درجه است. سیستم های خورشیدی می توانند تا 5 درجه افزایش دما در آب استخر ایجاد کنند که باعث مطلوبیت استفاده از استخرها می شود. 

​​​​​​​