اختراعات

ثبت اختراع
​​​​​​​آبگرمکن خورشیدی با مکمل گازی

ثبت اختراع
​​​​​​​ سیستم بهینه حمام خورشیدی

طرح ها:

طرح پارکینگ خورشیدی شرکت سولار کار مهر  ، طرح منتخب اولین جشنواره
​​​​​​​سایبان ها، چترهای حرارتی و خورشیدی
26 مهرماه 1402
​​​​​​​در پژوهشگاه نیرو