اختراعات

ثبت اختراع
​​​​​​​آبگرمکن خورشیدی با مکمل گازی

ثبت اختراع
​​​​​​​ سیستم بهینه حمام خورشیدی