​پارکینگ های خورشیدی

​طرح پارکینگ خورشیدی شرکت سولار کار مهر ، طرح منتخب اولین جشنواره

​​​​​​​سایبان ها، چترهای حرارتی و خورشیدی

26 مهرماه 1402

​​​​​​​در پژوهشگاه نیرو