پروژه نیروگاه 20 کیلوواتی
متصل به شبکه
​​​​​​​کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان

سوابق پروژه های اجرا شده در برق خورشیدی

پروژه پارکینگ خورشیدی
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان
ظرفیت: 20 کیلووات
​​​​​​​زمان: تابستان 1401