نیروگاه های هیبریدی 
​​​​​​​خورشیدی + بادی

از آنجائیکه انرژی خورشیدی انرژی متغیری است، در 24 ساعت از شبانه روز، ساعات محدودی قابل جذب است. به طوریکه در زمستانها به دلیل کوتاه بودن طول روز، کم بودن زاویه خورشید و افزایش تعداد روزهای ابری، خروجی نیروگاه های خورشیدی کاهش می یابد. 

با اضافه نمودن توربین های باد به نیروگاه های خورشیدی، این نقص تولید تا حدود زیادی جبران می شود. چون وزش باد در شبها که انرژی خورشید قطع است استمرار دارد و خصوصا در زمستانها از پتانسیل بیشتری برخوردار است. 

به طور کلی توربین های بادی و پنل های خورشیدی مکمل یکدیگر هستند و سیستم های هیبریدی نسبت به سیستم های مجزا از توان بیشتری برخوردار میباشند. 

شبها که خورشید خوابه، توربین باد بیداره