استراکچرهای خورشیدی شیروانی

​​شرکت سولارکار برای انواع اشکال شیروانی های مرسوم، استراکچرهای مناسب طراحی و ارائه نموده است.

استراکچرهای شیروانی تیپ 1​​​​​​​

توضیحات

استراکچرهای شیروانی تیپ 2​​​​​​​

توضیحات